l_prejst_na_obsah

1000 knih

Všeobecno-obchodné podmienky

Prevádzkovateľ portálu:

Emília Beňová

Slanské nové Mesto 38, 04418 Kalša

Kontaktný e-mail: info@1000knih.sk

Prístup k tejto internetovej stránke a jej používanie podliehajú nasledujúcim ustanoveniam. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, prosíme Vás, aby ste túto webovú stránku nepoužívali.

 

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

Portál 1000knih.sk je priestor na sprostredkovanie predaja publikácií (e-kníh vo formáte pdf) medzi Autormi a Užívateľmi webu. Portál wwww.1000knih.sk je sprostredkovateľom predaja publikácií (e-kníh), prezentovaných jednotlivými Autormi na webe, nie je ich vydavateľom.

Pre kúpu a predaj e-knih je potrebné zaregistrovať sa buď ako Užívateľ (prípadný kupujúci) alebo Autor. Registrovať sa na Portáli môžu fyzické osoby staršie ako 18 rokov, a právnické osoby.

Súčasťou registrácie je odsúhlasenie Podmienok používania webu. Registráciou na webe 1000knih.sk dávajú Autor a Užívateľ (prípadný kupujúci) súhlas s nižšie uvedenými Podmienkami používania webu a z nich vyplývajúcimi pravidlami fungovania na webe.

Súčasťou registračného formulára je vyplnenie osobných informácií, ktoré sú využívané v procese obchodu na www.1000knih.sk (zdieľanie údajov ako meno, priezvisko, mailová adresa, adresa, číslo účtu vo vzťahu Autor - sprostredkovateľ predaja).

Registrovaní užívatelia 1000knih.sk sa zaväzujú aktualizovať svoje osobné informácie. Registrácia Užívateľov a Autorov na www.1000knih.sk je bezplatná.

 

Článok II

Registrácia na stránke www.1000knih.sk

Na stránke sa je možné zaregistrovať ako Užívateľ (prípadný Kupujúci) alebo ako Autor. Užívateľom sa rozumie každý návštevník internetových stránok www.1000knih.sk.

Registrácia je bezplatná a nie je povinná. Registrovaným užívateľom sa rozumie užívateľ, ktorý sa zaregistruje na Portáli, a má prístup k viacerým službám ponúkaným na Portáli, napríklad nákup kníh, ich hodnotenie, komentovanie kníh a príspevok na webe.

Registráciou na www.1000knih.sk užívateľ automaticky súhlasí s podmienkami používania. Registrovaný užívateľ si môže vytvoriť svoje konto na www.1000knih.sk a následne kupovať alebo hodnotiť knižné publikácie zverejnené na stránke www.1000knih.sk, podľa možností webu.

Autor

Autorom sa rozumie užívateľ, ktorý sa na Portáli zaregistruje za účelom on-line publikovania svojej e-knihy, a to buď s cieľom jej predaja alebo voľného šírenia. Registrovaný autor pri registrácii sa zaväzuje pri registrácii uviesť pravdivé osobné údaje, inak mu nebude môcť byť vyplatená odmena za predaja kníh.

Registrovaný autor pri vydávaní knihy online súhlasí, že bude postupovať v súlade s autorským zákonom. Pokiaľ chce knihu on-line zverejniť a začať ju predávať, musí byť nositeľom autorských práv a musí mať preukázané, že neporušuje autorské práva. Preto môže za účelom predaja publikovať:

  • LEN dielo, ktorého autorom je on sám
  • Dielo iného autora v prípade, ak má od neho písomný súhlas, že ho môže publikovať a poberať za jeho predaj odmenu

Autor tieto publikácie (e-knihy) môže nahrať vo formáte PDF, obálku knihy vo formáte jpg alebo png. Registrovaný autor môže zverejniť aj ďalšie publikácie, avšak nesmie ich predávať v prípade ak ide o:

  • Dielo autora, od ktorého má písomný súhlas k publikovaniu s tým, že dielo bude voľne šíriteľné (free books)
  • Verejne dostupné texty, za ktorých predaj však nebude poberať odmenu

Portál www.1000knih.sk nenesie zodpovednosť za nedodržanie podmienok tohto portálu na strane Autora, najmä súvisiacich s oprávnením predaja e-knih na základe Autorského zákona alebo iného oprávenia.

Odmena autora

Registrovanému autorovi prináleží za predaj diela (e-knihy), ktorého je autorom, odmena vo výške 70 % z predaja publikácie, čo je trojnásobne viac ako pri klasickom knižnom vydaní, kde sa odmena autora pohybuje na hranici 10 %.

Cena e-knihy sa vytvára nasledovne:

70 % získava autor

5 % je odmena pre prevádzkovateľa platobného systému, jeho správa a účtovanie

25 % je odmena pre prevádzkovateľa Portálu za prevádzku portálu, zverejnenie eknihy a jej predaj.

Vykazovanie ziskov nadobudnutých z predaja e-kníh na stránke www.1000knih.sk je výhradne zodpovednosťou konkrétneho Autora, ktorý si takýmto spôsobom udržiava samostatnosť a zodpovednosť za vlastné zisky.

Odmena registrovanému autorovi je vyplácaná vždy štvrťročne podľa počtu predaja publikácií (e-knihy) na základe autorského zákona na účet, ktorý uviedol pri registrácii, avšak podmienkou je, aby výška odmeny presiahla 25 eur. V prípade, ak výška honoráru nedosiahne 25 eur a autor bude chcieť spoluprácu ukončiť, na požiadanie mu bude honorár vyplatený do 14 dní od výzvy na zaplatenie, ktorú zašle na mail info@1000knih.sk

V prípade, ak autor už nebude mať záujem publikácie (e-knihy) naďalej predávať, jednoducho ich vo svojom profile dá do stavu nepublikovaný.

čl. III

Nákup na www.1000knih.sk

Nakupovať môžu zaregistrovaní Užívatelia on-line priamo na stránke www.1000knih.sk. Nákup publikácií (e-kníh) prostredníctvom www.1000knih.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Podmienkami používania.

Ponuka kníh od jednotlivých Autorov a dohoda predaja knihy sa odohráva na stránke www.1000knih.sk. E-knihy si jednotliví užívatelia vyberajú podľa ponuky v menu.

Vybranú e-knihu si majú Kupujúci možnosť objednať (vložiť do Košíka). E-knihy od jedného alebo viacerých Autorov vkladá Kupujúci do Košíka, kde sa objednávky zhromažďujú. V procese potvrdzovania Objednávky sa jednotlivé Položky konkrétnej e-knihy od konkrétneho Autora automaticky zrátavajú.

Spôsob platby

E-knihy je možné zakúpiť jednoducho formou úhrady vo vami preferovanej banke prostredníctvom služby Onlinebanking, prípadne bankovým prevodom. Tiesto služby poskytuje spoločnosť 24pay, viac info nájdete v článku Návod, ako zaplatiť knihu. Po pripísaní platby na náš účet vám bude automaticky zaslaný email na zadanú adresu pri objednávke s adresou na stiahnutie objednanej e-knihy alebo e-kníh a adresou na vytlačenie daňového dokladu. Každú publikáciu (e-knihu) je možné stiahnuť 5-krát.

Za samotné Uzatvorenie obchodu sa podľa Podmienok používania www.1000knih.sk považuje naplnenie nasledovného procesu: odoslanie Objednávky zo strany Užívateľa webu (kupujúceho) a následné uhradenie sumy objednávky prostredníctvom Onlinebankigu alebo bankového prevodu. V prípade uskutočnenia obchodu dostane Užívateľ potvrdzujúci email a adresy na stiahnutie k e-knihy a dokladu.

 

Čl. III

Provízny systém

Za poskytnutie priestoru na prezentáciu Autora a servis súvisiaci s publikáciou jeho e-kníh a propagáciou webu a služieb na ňom poskytovaných, si www.1000knih.sk nárokuje províziu vo výške 25 % z ceny každého predaného výrobku. Táto provízia bude odčítaná z platby, ktorá bude zasielaná Autorovi vždy štvrťročne v prípade, ak jeho odmena za predaj kníh za kalendárny štvrťok presiahne 25 eur .

Autor berie na vedomie, že cena každého výrobku, ktorý prezentuje na stránke www.1000knih.sk je plná cena, tj. cena s:

- Províziou, ktorú si nárokuje www.1000knih.sk za sprostredkovanie obchodu

- Provízou 5 %, ktorú si nárokuje prevádzkovateľ platobného systému

Na tieto provízie vzniká nárok v momente Uzatvorenia obchodu medzi Autorom a Užívateľom (kupujúcim). Prehľad o jednotlivých predaných e-knihách má Autor možnosť priebežne sledovať na stránke www.1000knih.sk v rámci svojho konta Autora, ktorého obsah je prístupný vždy výhradne iba konkrétnemu Autorovi.

Odmena autorovi je zasielaná na účet raz za štvrťroka k určenému dátumu fakturácie. V prípade, ak autor odmenu fakturuje, faktúra Prevádzkovateľovi portálu zašle poštou, pričom splatnosť faktúry je vždy 14 dní od jej oficiálneho vystavenia.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

Svojou registráciou na tejto stránke registrovaný užívateľ aj registrovaný autor súhlasia so zverejnením osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "osobné údaje" a "zákon o ochrane osobných údajov"), za účelom poskytovania služieb prevádzkovateľovi na serveroch, sprístupňovania týchto údajov ostatným užívateľom serverov a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň súhlasia, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje.

Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že užívateľ alebo registrovaný autor súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. Užívateľ zároveň súhlasí s tým, aby mu portál www.1000knih.sk zasielal rôzne promočné akcie alebo špeciálne ponuky.

Registrovaný užívateľ a registrovaný autor berie na vedomie a súhlasí s tým, že registráciu nemôže zrušiť sám odhlásením. V prípade, ak má registrovaný užívateľ alebo registrovaný autor záujem na zrušení registrácie, požiada o to písomne prevádzkovateľa portálu na vyššie uvedenej adrese.

Užívateľ a prevádzkovateľ sa tiež dohodli, že užívateľ je oprávnený ukončiť vzťah s prevádzkovateľom tak, že registrácia môže byť zrušená automaticky po tom, ako sa registrovaný užívateľ neprihlási na server do dvoch rokov od posledného odhlásenia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez vyzvania registrovanému užívateľovi alebo registrovanému autorovi zrušiť registráciu alebo zamedziť mu prístup z dôvodu porušovania týchto pravidel, alebo všeobecne záväzne právnych predpisov Slovenskej republiky. Informácie, ktoré uživatel na tomto portáli vyplní a v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou, inak nebude môcť byť registrovanému autorovi vyplatená odmena.

Po zrušení registrácie užívateľa má prevádzkovateľ právo uchovavať informácie zadané registrovaným užívateľom na serveri po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie užívateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky užívateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad hodnotenia, komentáre, články).

Registrovaný užívateľ je povinný uchovávať a zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje na Portáli tak, aby nijakým spôsobom nemohlo dôjsť k ich odcudzenie alebo zneužitiu. Ak sa registrovaný užívateľ dozvie o akomkoľvek zneužití svojho osobného účtu, je povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľa.

Práva a povinnosti Užívateľa a Registrovaného užívateľa

Užívateľ je povinný dodržiavať Všeobecné podmienky portálu 1000knih.sk. Ich užívaním vyjadruje plný súhlas s týmito pravidlami a bude sa nimi riadiť. Užívateľ a Registrovaný užívateľ a registrovaný autor nesmú:

- používať na stránke hanlivé slová

- chovať sa agresívne voči ďalším užívateľom

- zverejňovať publikácie, na ktoré nemajú autorské práva alebo písomný súhlas autora

- zverejňovať reklamu na iné stránky, odkazy na iné stránky

- zverejňovať pornografický materiál.

- nárokovať si na akékoľvek honoráre za publikované veci, pokiaľ nebola s prevádzkovateľom Portálu dohodnutá odmena inak.

- ohroziť prevádzkovateľa tým, že bude propagovať iné firmy alebo služby.

- použiť Portál na distribúciu pornografie či ilegálneho softwéru a ďalších kopírovaných materiálov.

- vykonávať aktivity smerujúce k rasovej, národnostej alebo inej neznášanlivosti

V prípade vzniku právneho sporu, je prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť osobné údaje registrovaných užívateľov príslušným štátnym orgánom.

Ak sa Užívateľovi objaví neočakávaná chyba, príp. sa nemôže dostať k svojmu kontu, môže kontaktovať technickú podporu Prevádzkovateľa na jeho e-maile info@1000knih.sk.

Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveroch.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Všeobecné podmienky. Zaväzuje sa najmä:

- ochraňovať osobné dáta, ktoré v spojitosti s prevádzkovaním služby získa. Jedná sa najmä o prihlasovacie údaje a e-maily jednotlivých užívateľov.

- neposkytnúť osobné údaje tretím osobám

- vyhradiť si právo na zrušenie existujúcej registrácie, obmedzenie užívateľských práv, úpravu alebo vymazanie údajov v profile užívateľa, alebo na iné vhodné kroky súvisiace s poskytnutými údajmi užívateľa v prípade, ak užívateľ porušuje tieto podmienky používania, právne predpisy SR, alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa.

Prevádzkovateľ na základe podmienok používania poskytuje nasledovné služby:

- voľný priestor na portáli, aby každý užívateľ mohol ukladať, upravovať a rozširovať svoje knižné záznamy, hodnotenia, komentáre

- predaj e-knižiek autorov (on-line vydanie) s odmenou pre autora vo výške 70 %, ktorá je vyplácaná raz za štvrťrok v prípade, ak presiahla výšku 25 eur.

- prezeranie publikácií, hodnotenia či komentárov, poskytuje prevádzkovateľ každému užívateľovi portálu bezplatne, bez potreby registrovania sa.

- pokiaľ užívateľ zverejní článok, ktorý je reklamou na služby či produkty inej stránky či firmy, prevádzkovateľ je oprávnený od neho žiadať sumu za publikovanie klasického PR článku, podľa aktuálneho cenníka reklamy

- publikovanie reklamy, reklamných PR článkov, či banerov, poskytuje prevádzkovateľ odplatne, a to podľa aktuálneho cenníka reklamy.

Komentáre

Komentáre môže na stránke publikovať len registrovaný užívateľ. Užívateľ zodpovedá za to, aby komentáre boli v súlade s Podmienkami používania stránky www.1000knih.sk

Obmedzenie ručenia
Užívatelia www.1000knih.sk prehlasujú, že súhlasia s tým, že užívanie webu ako i jej obsahu vykonávajú na vlastné riziko. Ani portál www.1000knih.sk ani tretie osoby, ktoré sú zapojené do vývoja, výroby alebo prenosu tejto webovej stránky, neručia za škody alebo poškodenia, ktoré vzniknú na základe prístupu alebo nemožnosti prístupu, užívania alebo nemožnosti užívania tejto webovej stránky, alebo na základe tých okolností, že sa spoľahli na informáciu, ktorá je na tejto stránke obsiahnutá.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov užívateľov, ani za diskusie a ich obsah na tomto portáli, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľmi, najmä nenesie zodpovednosť za škody spôsobené užívateľmi spôsobené tretím osobám ( napr. uverejnením fotografií, článkov, ktoré sú chránené právom duševného vlastníctva).

Vami poskytnuté informácie

Užívateľ webovej stránky je v plnom rozsahu zodpovedný za všetky informácie, ktoré zašle na portál www.1000knih.sk, čo do obsahu a správnosti a tiež zodpovedá za to, aby sa neporušili práva tretích strán. Užívateľ súhlasí s tým, že portál www.1000knih.sk je oprávnený obsah takýchto správ využiť na akékoľvek účely, vrátane výroby a/alebo umiestnenia produktov na trhu alebo servisu a tieto informácie rozmnožovať a bez obmedzenia ich sprístupniť pre tretie strany. Táto skutočnosť sa netýka ekníh, nakoľko ich obsah podlieha autorským právam.

Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo stránku www.1000knih.sk, všeobecné podmienky používania, ako aj naše všeobecné podmienky úplne alebo čiastočne meniť, podľa nášho uváženia a/alebo jej prevádzku zastaviť, a to bez ohlásenia. Preto Vás žiadame, aby ste si webovú stránku pri Vašej novej návšteve stránky opäť prehliadli a jej zmeny/doplnky vzali na vedomie. Užívateľ vyhlasuje, že sa s týmito pravidlami oboznámil, tieto prečítal a zaväzuje sa ich dodržiavať.

comments powered by Disqus

Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...