l_prejst_na_obsah

1000 knih

Novinky

Ochrana osobných údajov

Z dôvody zvýšenej ochrany osobných údajov v súvislosti s nariadením GDPR, sme aktualizovali naše obchodné podmienky. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.


Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom webového portálu a osobou zodpovednou za spracovanie osobných údajov je:

EMÍLIA BEŇOVÁ

fyzická osoba - podnikateľ
so sídlom: Slanské Nové Mesto 38, 044 18 Kalša
IČO: 51672073

zapísaná v živnostenskom registri mesta Košice

Článok 1

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

1.A

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie a údaje zo zákona potrebné na vystavenie faktúry. Povinnými údajmi sú teda vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky, v prípade firmy aj daňové údaje (IČO, DIČ, IČ DPH).

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach vašej banky, alebo cez platobný systém 24pay.

1.B

Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame údaje s tým súvisiace: jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.

Môžete sa však slobodne rozhodnúť, že nám oznámite aj ďalšie údaje o vás - napríklad telefónne číslo, uložiť jednu či viacero adries na doručovanie.

1.C

Novinky a spotrebiteľské súťaže

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o tituloch, ktoré vás zaujali, špeciálnych ponukách a  novinkách. Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte prieskumu alebo spotrebiteľskej súťaže, súťaží na facebooku, uchovávame si údaje ako vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili.

1.D

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate, takisto tiež uchovávame Vaše recenzie, komentáre na našej stránke, umožňujeme vám ukladanie údajov o vašich vybavených objednávkach.

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Článok 2

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

2.A

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami: používame ich na vybavenie objednávky (prípadne jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním), údaje tiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

2.B

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov viete ľahko spravovať tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa" z odberu.

2.C

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje.

Článok 3

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

3.A

Ak to od nás požadujete

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď využijete komunitné funkcie našej internetovej stránky a zverejníte Vašu recenziu ku knihe alebo váš komentár.

Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom, s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

3.B

S kým spolupracujeme

Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:Websupport, s.r.o. Staré Grunty 12
841 04 Bratislava
Fusion IS Fusion IS, s.r.o.
J. Alexyho 9
841 01 Bratislava
Google Analytics
(ukladanie informácii o návštevnosti)
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
MailChimp
(zasielanie newsletterov v rámci upozornenia na zľavy)
675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA

3.C

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

3.D

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje mimo Slovenska neprenášame.

Článok 4

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím..

4.B

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte.

Článok 5

Aké sú vaše práva

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti, spracovanie nám bude trvať 30, v odôvodnených prípadoch 60 dní.  na naše kontaktné údaje

5.A

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

5.B

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach vášho konta v sekcii Môj účet, alebo nás požiadať o ich opravu. Toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene niektorého osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

5.C

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
  • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
  • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

5.D

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

  • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
  • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
  • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

5.C

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

5.D

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

5.E

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu. V prípade, ak žijete v Českej republike, máte právo podať sťažnosť aj na miestny dozorný orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na info@1000knih.sk

 

 

comments powered by Disqus

Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...